Zapisz sie!

Regulamin

IV Biegu im. Marka Kotańskiego

I. Organizator
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana7b
Tel. 730 483 874, 793 000 778;
adres e – mail: osrodek@cztps.eu
 
II. Patronat honorowy
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
 
III. Przy współudziale
– Urzędu Miasta Częstochowy,
– Urzędu Gminy Mstów,
– Hali Sportowej Częstochowa,
– Zabiegani Częstochowa,
– Komendy Miejskiej Policji,
– Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
 
IV. Patronat Medialny
– TV ORION,
– TVP 3 Katowice.
 
V. Cele Imprezy

– wdrażanie dzieci, młodzieży i dorosłych w twórcze i odpowiedzialne życie, nauka osiągania
zamierzonych celów, nauka dyscypliny i współpracy,
– profilaktyka uzależnień,
– popularyzacja zdrowego i trzeźwego trybu życia.

VI. Termin i miejsce
– bieg odbędzie się 8 października 2017 roku (niedziela),
– start o godz. 10.00,
– miejsce – Miejski Stadion Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123, wejście główne.

VII. Ramowy harmonogram

– godz. 6.30 – 9.00 – praca Biura Zawodów
– godz. 9.30 powitanie uczestników Biegu, rozgrzewka.
– godz. 10.00 start Biegu
– godz. 16.00 zakończenie Biegu.
Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii bezpośrednio po zakończeniu danego dystansu.

VIII. Dystanse
1. 42,195 km
2. 10 km
3. 1 km – bieg dla dzieci
4. 380 m – bieg dla najmłodszych poniżej 7 roku życia

 

IX. Trasa Biegu
– nawierzchnia ok. 50 % asfalt, reszta leśne drogi nieutwardzone,
– trasa oznakowana co ok. 1 km,
– trasa nie posiada atestu PZLA,
– mapa trasy zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie biegu
www.biegkotanskiego.cztps.eu,
– limit czasowy na dystansie maratońskim: 6h 00min, na dystansie 10 km: 2h 00 min,
– co 7 km ustawiony punkt odżywiania: izotoniki, woda, banany, czekolada, pierwszy punkt na 5 km,
– biuro zawodów będzie się mieścić w Biurze Stowarzyszenia Włókniarz; wejście główne przy ul. Olsztyńskiej 123.
– biegi dla dzieci po nawierzchni toru żużlowego.

X. Pomiar czasu
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Oficjalnym
czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce
piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip należy przymocować do buta
wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie
można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych. Wyniki dostępne będą na stronie
www.chiptiming.pl w zakładce IVBieg im. Marka Kotańskiego:
http://biegkotanskiego17.chiptiming.pl/

XI. Prawo uczestnictwa
1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach
sportowych, jak i amatorów. Jest szczególnie dedykowany osobom uzależnionym, które podjęły
terapię oraz kadrom terapeutycznym ośrodków i placówek terapii uzależnień, osobom, które
ukończyły terapię i są trzeźwe.
2. W biegu udział mogą wziąć osoby w wieku 16 lat i starsze. W biegu dla dzieci udział mogą wziąć
osoby w wieku od lat 3.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w Biegu
(podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po
przedstawieniu dokumentu tożsamości).
4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator
nie ubezpiecza uczestników. Należy stosować się do poleceń stojących przy trasie policjantów,
strażaków i wolontariuszy.
5. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. Każdy z uczestników może wystartować na JEDNYM wybranym przez siebie dystansie. Nie ma
możliwości wielokrotnej klasyfikacji.
8. Potwierdzenie pobrania pakietu startowego jest traktowane jako akceptacja niniejszego
Regulaminu Biegu.
9. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich
wizerunku na nieodpłatne materiały informacyjne.

XII. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie http://biegkotanskiego17.chiptiming.pl/ do dnia 7. 10. 2017 r. lub 7 i 8 10. 2017 r. w
Biurze Zawodów – Stowarzyszenie Włókniarz przy ul. Olsztyńskiej 123 w Częstochowie,
2. Biura zawodów będzie otwarte w dniu 7. 10. 2017 r. od godz. 18.00 do 20.00; w dniu 8. 10
2016 r. od godz. 6.30 do 9.00.
3. Odbiór pakietu startowego możliwy jest w Biurze zawodów w godzinach jego otwarcia.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej
(zwolnieni z niej są pacjenci ośrodków terapeutycznych i kadra terapeutyczna).
5. Uczestnicy są zobowiązani do sprawdzenia czy widnieją na Liście Startowej.
6. Dzieci w towarzystwie rodziców lub opiekunów biorą udział w zabawach i wyścigach po
uprzednim zarejestrowaniu się w Biurze Zawodów.
7. Wysokość opłaty startowej:
– wysokość opłaty startowej zależna jest od dystansu i wynosi: maraton – 50 zł, 10 – km 25 zł,
1 km – 0 zł,
– wpłatę należy kierować na konto:
Bank PKO S.A. II O/Cz-wa 18 1020 1664 0000 3102 0165 0829
Tytułem: B.Kotan – dystans – imię i nazwisko zawodnika
8. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej
informacji na adres biuro@cztps.eu
9. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.: – elektroniczny pomiar czasu
z wykorzystaniem chipów zwrotnych – pamiątkowy medal – posiłek na mecie i wodę na trasie.
10. Można się z nami kontaktować pod nr tel. 730 483 874 lub 793 000 778;
adres e – mail: osrodek@cztps.eu.

XIII. Nagrody i klasyfikacje
1. Nagrodzone zostaną pierwsze miejsca w klasyfikacji OPEN dla najszybszej kobiety i
najszybszego mężczyzny na dystansie maratońskim oraz na dystansie 10 km, a także dla
zwycięzcy biegu na 1 km (puchary, dyplomy, upominki).
2. Klasyfikacje:
D1 – dzieci do lat 8
D2 – dzieci od lat 9 – 15
D3 – dzieci od 16 – 17
M – od 18 roku życia
K – od 18 roku życia
3. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne.
2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.
5. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, ul. Rejtana 7b, 42-200 Częstochowa
9. Organizator nie prowadzi depozytu.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Oświadczenia do pobrania

Oświadczenie zawodnika pełnoletniego
Oświadczenie zawodnika niepełnoletniego